✉️ V Opletkách 235, Kolín IV   ☎️ 602 676 360, 604 933 209  Po-Pá 8.00-20.00 So-Ne 8.00-20.00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě elektronické permanentky (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.solariumlaguna.com vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Helena Husáková

V Opletkách 235, Kolín IV Česká republika
tel. +420 603 799 374
IČ: 66495067
DIČ: CZ6957230786

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je permanentka do solárního studia Laguna s bonusem dle výběru zákazníka.

 

2. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.solariumlaguna.com/eshop/ Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.solariumlaguna.com/eshop/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

3. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.solariumlaguna.com/eshop/ obsahuje informace o ceně jednotlivého zboží a celkové částce. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

 

4. Způsob a forma platby

IV.1 Způsob platby: Platební metoda je převod na účet na základě vystavené faktury.

IV.2 Možnosti plateb:

 1. Bankovním převodem na korunový účet prodávající. Faktura je zasílána emailem.

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.4 Připsání kreditu na zákaznický účet klienta je provedeno po příchodu platby na účet prodávající (1-2 dny). Kupující má možnost online kontroly na svém zákaznickém účtu.

 

5. Odstoupení od smlouvy - reklamační řád

V.1 Za předmět nákupu prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 kalendářních dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po vložení permanentky/kreditu na účet zákazníka. V případě čerpání služeb/kreditu permanentky, bude tato částka odečtena z ceny a vrácena zbylá částka.

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností. 

V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod na váš účet.

V.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
 6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 7. Číslo bankovního účtu (zde spotřebitel vyplní číslo bankovního účtu, na který si přeje zaslat uhrazenou částku)
 8. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
 9. Datum

     (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@solarnistudiolaguna.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 

6. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

7. Ochrana údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.solariumlaguna.com/vitejte/prohlaseni/

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení

 1. Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

 

8. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
 3. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

VIII.2 Účinnost

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.solarnistudiolaguna.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.solariumlaguna.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.